Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Protokoll årsmøte 2019

ReferaterOpprettet av Leder VFK 11 mars, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende år.

Kontingenten blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev / student.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.


Følgende er på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz ble enstemmig valgt.

Leif Halland ble enstemmig valgt.

Da Lars Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene. Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post251

Klubbkveld 1. mars 2018

ReferaterOpprettet av Leder VFK 06 april, 2018 22:53:01

Klubbkveld 1/3 2018

Tilstede 9 medlemmer

Pk. ført av Sten Are Nilsen

Vi startet kvelden med en liten fototur ute, etter at alle var kommet tilbake ble det en kjapp redigering før vi viste resultatet på overhead.

Teknisk karter gikk ut da foredragsholder ble syk.

Månedens bilde

Det var 10 innleverte bilder til mndsbilde.

Vinneren ble Benny Høynes

Forslag på avslutning tur i Juni:

Sandvika i Bø

Sandvika Andøya

Kinn stranda

Søberg stranda

Sørfjorden

Myrland

Nyksund

Uvershula Hadsel

Holm

Det ble også snakket hva som ble avtalt med Nils Ragnar ang. Bildetaking på Kleiva

Det må undersøkes hvilken avtale som ble gjort.

Og den må følges opp.

Møte ble avsluttet Ca kl. 22:00  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post226

Klubbkveld 1. februar 2018

ReferaterOpprettet av Leder VFK 06 april, 2018 22:51:05

Klubbmøte 1/2 2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Etter årsmøte ble det klubbkveld, tema for kvelden var månedens bilde og avstemning over temaer for årets fotograf.

Til kåring av månedens bilde var det innsendt 10 bilder og vinneren ble Sven Fredriksen. I juryen satt Benny, Tore og Jarle.

Temaer til årets fotograf skulle stemmes frem og det var ialt kommet inn 31 forslag.

Etter to runder var temaene klare og ble som følgende.

Forfall

Høst

Makro

Froskeperspektiv

Møte ble avsluttet klokken 2245  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post225

Klubbkveld 5. april 2018

ReferaterOpprettet av Leder VFK 06 april, 2018 20:18:13

Klubbkveld 5. april 2018

8 medlemmer til stede

Pk. ført av Sten Are

Etter at det ble ønsket velkommen, snakket vi litt om kveldens program.

Første sak på programmet var bilderedigering, vi samlet oss i grupper hvor vi lærte av hverandre som et prøveprosjekt, dette fungerte ganske greit men det kom frem ønsker om at vi heller kunne redigere to bilder for så å sammenligne resultatet etterpå. Dette for at alle kunne gi litt input til bilder og sitt syn på hva som er bra.

Så var det klart for mnd. Bilde. Det var kommet inn 8 bilder.

I juryen satt Benny, Sten Are og Raymond

Vinneren ble Thorbjørn Jentoftsen med bilde av en fugl som satt på en grein og spiste på et eple.

Litt info ble gitt ang. vårens program

Benny viste bilder fra en konsert med Morten Abel på Hurtigrutens hus

Så prøvde vi et nytt tema som nok får en fast plass på klubb kveldene etter hvert.

Medlemmene får mulighet til å vise 1.2.3 bilder som de sier noen ord om. Dert er også mulighet å gi tilbake meldinger. De to første ut var Lars og Sten Are som viste hvert sitt bilde og sa noen ord om disse.

Møtet ble avsluttet kl.2200

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post224

Årsmøte

ReferaterOpprettet av Sten Are Nilsen 13 feb., 2018 18:53:44

Årsmøte 2017

01/02-2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Sak 1. Valg av møteleder og referent.

Forslag på møteleder. Kurt Heggelund. 14 stemte for. Enstemmig valgt.

Forslag på referent. Sten Are Nilsen. 14 stemte for. Enstemmig valgt.

Sak 2. Valg av to til å undertegne protokoll

Forslag. Benny Høynes. Valgt

Forslag. Svenn Fredriksen. Valgt

Sak 3. Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger , innkalling godkjent

Sak 4. Årsmelding 2017

Årsmelding opplest av Kurt Heggelund

Ingen spørsmål ble stilt ang. Årsmeldingen. Godkjent.

Sak 5. Regnskap 2017

Regnskapet lest opp og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad han svarte samtidig på spørsmål som ble stilt av medlemmene ang regnskapet.

Regnskapet er revidert og godkjent av Thorbjørn Jenthoftsen.

Regnskapet godkjent.

Sak 6. Fastsettelse av kontigent

Styrets forslag: uendret kontigent

Innkommet forslag: Redusres til 500.- /250,-

Fotoklubben har i dag ingen husleie og gratis tilgang på møtelokaler, samt tilgang til prosjektor og pc. Ved reduksjon av kontigent vil det være naturlig å øke egenandelen ved feks. Julebord, Nssf kostet 175,- pr medlemm ,

Forslag: det stemmes over om 600.- er for mye. Alle viste stemmetegn til at en kontigent på 600,. kr er for mye.

Forslag: det stemmes over innkomende forslag . 12 for og 1 mot.

Ny kontigent 500,- / 250,-

Sak 7.Innmeldte saker:

Endring av styrets sammensetning og endring av aktivitetsgruppe.

Styret består i dag av fem faste medlemmer og to vara.

Forslag 1: styret skal bestå av fire medlemmer og en vara. Aktivitetsgruppa legges ned

Styret kan opprette aktivitets-gruppe til de prosjekter der det er nødvendig

Fra Vedtekter : Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Forslag 2: Aktivitets-gruppa og antall styremedlemmer beholdes som i dag. Kun styremedlemmer velges inn i aktivitets-gruppa.

Forslag 3: Styret skal bestå av tre medlemmer og en vara.

Dette ble diskutert frem og tilbake og det ble enighet om at det skulle stemmes over forslag 3 først. Det ble stemt over forslag tre , ingen viste stemmetegn for, og da forfalt forslaget med 14 stemmer.

Det ble diskutert ang. Ordlyden i forslag 1og det ble enighet om at paragraf måtte endres / fjernes fra vedtektene før det stemmes over forslag 1 og 2

Det stemmes over paragraf 5 fjernes fra vedtektene: 14 stemte for, enstemmig vedtatt

Det stemmes da over om styret skal bestå av 4 medlemmer + en vara. 14 stemte for, Enstemmig vedtatt.

DA kan det stemmes over forslag 1: 14 stemte for, enstemmig vedtatt

Forslag 2 falt da dødt.

Sak 8. Valg Følgende er på valg:

Leder Kurt Heggelund, Sekretær Sten Are, Styremedlemm Yvonne Reinholdsen

Varamedlem: Olav heggstad og Anne Baartvedt

Sten Are ble gjennvalgt for 2 år. Yvonne Reinholdsen ble gjennvalgt for 2 år.

Valgkomiteens forslag på nytt styremedlemm Øivind ingvaldsen

Øyvind ingvaldsen stemt inn som vara for 2 år.

Ny leder: Lars Pryts innstilt og stemt frem.

Styret består som følgende etter vedtektendringen

Leder: Lars Prytz

Nestleder: Sten Are Nilsen

Styremedlem: Yvonne Reinholdesn

Kasserer: Raymond Ramstad

Sekretær: Sten Are Nilsen

Varamelem: Øivind Ingvaldsen

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite er

Leif Halland innstilt, Valgt inn for 2 år

Aina Midttun innstilt, Valgt inn for 1 år

Aina takket Kurt for god utført arbeid som klubbens leder.

Årsmøte avsluttet 21:30

Benny Høynes Sven Fredriksen

Sign. Sign.

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post219

Referat årsmøte 2017

ReferaterOpprettet av Leder VFK 03 mars, 2017 00:33:47

Sortland 2/2-2017

Tilstede: 12 medlemmer

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Forslag på møteleder: Kurt Heggelund. Enstemmig valgt

Forslag på referent: Sten Are Nilsen. Enstemmig valgt

Sak 2 Valg av to til å underskrive protokoll

Forslag: Lars Prytz. Enstemmig valgt

Forslag: Anne Robertsen. Enstemmig valgt

Sak 3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent.

Sak 4 Årsmelding

Kurt leste opp årsmeldingen.

Kommentar til årsmeldingen: Veldig ryddig

Godkjent

Sak 5 Regnskap

Kurt leste opp og gikk gjennom regnskapet, samt svarte på spørsmål ang. poster i regnskapet

Regnskapet er revidert og godkjent av Torbjørn Jentoftsen

Det ble ikke gjort anmerkninger eller stilt spørsmål ang. regnskapet. Regnskapet godkjent.

Sak 6 Medlemskontingent

Foreslått øket til 600.- for enkeltmedlem, 300.- for familiemedlem nr. 2

Sten Are hadde en kommentar om at vi må tenke oss om at vi ikke blir for dyr i forhold til hva man får igjen som medlem.

Det ble argumentert med at avgiften til NSFF er øket, og at utgiftene til f.eks. julebord var store i 2016.

Det ble stemt over økningen til 600.- for enkeltmedlem. Enstemmig vedtatt

Det ble stemt over økning til 300.- for familiemedlem nr. 2. Enstemmig vedtatt

Sak 7 Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Sak 8 Valg

Det har de senere år oppstått en feil i valg- systemet slik at alle er på valg i år bortsett fra

Sten Are

Følgende ble valgt av årsmøtet:

Kurt Heggelund valg til leder for 1 år. Enstemmig valgt

Lars Prytz valgt til nestleder for 2 år. Enstemmig valgt

Yvonne Reinholdtsen valgt til styre for 1 år. Enstemmig valgt

Stein Olav Hogstad valgt til vara styret for 2 år. Enstemmig valgt

Karen Anne Baartvedt valgt til vara styret for 1 år. Enstemmig valgt

Aktivitetsgruppe

Leif Halland innstilt for 2 år. Enstemmig valgt

Benny Høynes innstilt for 1 år. Enstemmig valgt

Line Kristiansen innstilt for 2 år. Enstemmig valgt

Revisor

Torbjørn Jentoftsen innstilt for 2 år. Enstemmig valgt

Valgkomite

Jarle Solheim innstilt for 1 år. Enstemmig valgt

Sven Fredriksen innstilt for 1 år. Enstemmig valgt

Årsmøte avsluttet klokken 20:24

Lars Prytz
Sign.

Anne Robertsen
Sign.  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post188

Referat årsmøte 4.2.2016

ReferaterOpprettet av Leder VFK 04 feb., 2016 23:53:31

Årsmøtet startet kl. 20:02.

Til stede: 11 medlemmer.

Protokollført av Yvonne Reinholdtsen.

Sak 1. Valg av møteleder og referent. Kurt Heggelund foreslått og valgt som møteleder, Yvonne Reinholdtsen foreslått og valgt til referent.

Sak 2. Valg av to personer til underskrift av protokoll. Benny Høynes og Sven Fredriksen foreslått og enstemmig valgt.

Sak 3. Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent uten anmerkninger.

Sak 4. Kurt Heggelund leste årsmeldinga.

Sak 5. Raymond Ramstad leste opp regnskapet.
Regnskapet godkjent.

Sak 6. Fastsettelse av kontingent for 2016.

Forslag: Kontingenten fortsatt kr. 550.- for voksne.
Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten fortsatt kr. 275,- for ungdom.
Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten fortsatt kr. 275,- for familiemedlem nr. 2.
Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten for trygdede/pensjonister endres til kr. 450,-.
Forslag vedtatt.

Sak 7. Vedtektsendring: Vedtektene sier at regnskap og årsmelding skal følge innkalling.

Forslag: Regnskap og årsmelding legges ikke med innkalling men fremlegges på årsmøtet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtektsendring: Styret fikk i oppdrag fra årsmøte 2015 om å utforme ett oppsett hvor det presiseres hva som er styrets plikter.

Forslag: Styret skal foreta den daglige driften av klubben og klubbens møter, styret kan også delegere møteledelse til medlemmer. Sekretær skal føre møteprotokoll og besørge klubbens korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og medlems- møter skal være tilgjengelig for medlemmene.

Kasserer skal føre klubbens regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at klubbens utgifter bli hold innenfor rammer av det evt. vedtatte budsjett. Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.

Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Styret skal føre protokoll med klubbens økonomi og kan til enhver tid kreve fremlagt klubbens eller de enkelte utvalgs regnskaper.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg. Sven Fredriksen leser opp valgkomiteens innstilling.
Kurt Heggelund foreslått som leder for ett år. Enstemmig valgt.
Sten Are foreslått gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Enstemmig valgt.

Valgkomite foreslått Jarle Solheim og Sven Fredriksen.
Enstemmig valgt.


Årsmøte slutt 20:40  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post152

Styremøte 24.02.2015

ReferaterOpprettet av Leder VFK 27 feb., 2015 22:27:37

Referat styremøte 24.02.15

Til stede: Raymond Ramstad, Stein Olav Hogstad, Kurt Heggelund, Lars Prytz, Karen-Anne Baartvedt, Yvonne Reinholdtsen og Sten Are Nilsen.

Protokoll ført av Sten Are Nilsen.

Saksliste:

Valg av vara 1. og 2.

- Forslag; 1. vara: Stein Olav Hogstad og 2. vara: Karen-Anne Baartvedt. Valgt.

Valg av nestleder

- Forslag: Lars Prytz. Valgt

Valg av sekretær

- Forslag: Sten Are Nilsen. Valgt

Aktivitetsgruppa.

I 2013 ble Leif Halland, Lars Prytz og Tom Lindbeck valgt for 2 år. Følgende er foreslått: Benny Høines, Leif Halland og Tom Lindbeck. Samtlige har sagt ja, og styret har enstemmig vedtatt at arbeidsgruppa blir som foreslått.

Styret planla mars-møtet og Lars Prytz skal ta kontakt med aktivitetsgruppa, slik at de kan komme i gang med å lage forslag til program for resten av året..

¤ workshop i løpet av våren.

¤ Besøk / Invitere andre klubber på medlemsmøtene.

¤ Bruktsalg en kveld i løpet av året.

¤ Sommertur og julebord.

¤ Hjemmeside samt NSFF siden gjennomgås på ett medlemsmøte.

¤ Medlemmene spørres om hva de vil ha på møtene.

Info-folder.

Folderen er utdatert og må oppdateres, rabattavtaler skal tas med. Kurt Heggelund inviterer medlemmene til å sende inn bilder som viser klubbaktiviteter til bruk i folderen. Styret velger bilder til folderen blant innsendte bidrag.

Skjema for innmelding (ansvar Raymond Ramstad)

Nye medlemmer må bli sett og presenteres, de må også fylle ut et innmeldingsskjema.

Lokalisere og ta beslag i gamle protokoller.

Hvem sitter på disse? Kurt Heggelund tar kontakt med tidligere sekretærer.

Stemmerett (tillegg til vedtekter)

Stemmerett til alle medlemmer som er 16 år eller eldre.

Styrets plikter (tillegg til vedtekter)

Styret fikk i oppgave av årsmøtet å lage et oppsett på styrets plikter.

Forslag: Styret skal foreta den daglige driften av klubben og klubbens møter, styret kan også delegere møteledelse til medlemmer. Sekretær skal føre møteprotokoll og besørge klubbens korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og medlems- møter skal være tilgjengelig for medlemmene.

Kasserer skal føre klubbens regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at klubbens utgifter bli hold innenfor rammer av det evt. vedtatte budsjett. Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.

Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Styret skal føre protokoll med klubbens økonomi og kan il enhver tid kreve fremlagt klubbens eller de enkelte utvalgs regnskaper.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tema til årets fotograf

Følgende forslag er stemt frem som tema til årets fotograf:

1. Vann

2. Gammelt

3. Broer

4. Rund

Fristen er satt til 2. oktober og det tillates ett bilde pr. tema.

Økt aktivitet (Ansvar Kurt Heggelund)

Det lages en liste med navn og telefonnummer slik at det blir enklere for medlemmene å be folk med på en spontan tur som ikke er i klubben regi. Lista legg på vefoto.no. Kurt Heggelund

Tidligere medlemmer inviteres til å komme tilbake som medlemmer i klubben.

Utstilling storsentret (Ansvar Lars Prytz)

Rammene på storsentret bør rulleres, ingen rammer må henge uten bilder i. Bildene må merkes skikkelig med hvem utstiller er og hvem som kan kontaktes hvis noen ønsker å kjøpe bilde. Det settes en etikett på baksiden hvor den som henger opp ett bilde noterer dato for oppheng.

Månedens bilde

Vinneren av månedens bilde er automatisk med i juryen for neste månedens bilde.

Det utarbeides en mal slik at juryen har en felles føring på juryeringen av bildene.

Diverse

Mitt verste bilde. Forslag på at medlemmene tar med seg bilder som de synes er helt forferdelig, feil eller tabber etc.

Nytt styremøte onsdag 8. april. Møte avsluttet ca. klokken 2100.  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post122

Referat årsmøte 2015

ReferaterOpprettet av Leder VFK 23 feb., 2015 21:14:56

Referat årsmøte i Vesterålen fotoklubb 19.02.2015

Årsmøtet startet kl. 20:05

Til stede: 12 medlemmer

Protokollført av Yvonne Reinholdtsen.

Sten Are Nilsen ønsket velkommen til årsmøte


Sak 1: Valg av møteleder og referent. Sten Are Nilsen foreslått og valgt til møteleder.
Yvonne Reinholdtsen foreslått og valgt til referent.


Sak 2: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Karen-Anne Baartvedt og Stein Olav Hogstad foreslått og enstemmig valgt.


Sak 3: Godkjenning av innkalling.

Innkalling godkjent med anmerkning om at klubben avventer med vedtektsendring om at regnskap og årsmelding skal følge innkalling.


Sak 4: Årsmelding

Sten Are Nilsen leste opp årsmeldingen.


Sak 5: Regnskap

Sten Are Nilsen leste opp regnskapet. Regnskapet godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av kontingent.

Forslag: Kontingenten fortsatt kr. 550.- for voksne. Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten fortsatt kr. 275,- for ungdom. Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten fortsatt kr. 275,- for familiemedlem nr. 2. Forslag vedtatt.

Forslag: Kontingenten for trygdede/pensjonister endres til kr. 450,-. Forslag vedtatt.


Sak 7: Valg

Styremedlem: Kurt Heggelund foreslått og valgt for 2 år. Også valgt til leder for 2015.

Styremedlem: Raymond Ramstad foreslått. Gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem: Yvonne Reinholdtsen foreslått. Gjenvalgt for 2 år.

Styremedlem: Forslag Lars Prytz. Valgt for 2 år

Revisor: Thorbjørn Jentoftsen foreslått. Gjenvalgt for 2 år.

Forslag fra møteleder på å velge to ny varamedlemmer. Forslag på Karen-Anne Baartvedt og Stein Olav Hogstad. Begge valgt for 2 år.

Valgkomite: Tom Lindbeck og Yngve Dyrø tar ikke gjenvalg. Ingen på årsmøtet stiller seg disponibel til valg. Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte etter sommeren for å velge valgkomite.


Sak 8: Innmeldte saker

Forslag på redusert kontingent for leder, sekretær og kasserer.

Vedtak: Godtgjørelse tilsvarende kontingent på kr. 550.- til leder, sekretær og kasserer.

Årsmøtet vedtok at medlemmer som ikke betaler kontingent etter 1. purring, ikke regnes som medlem av klubben. Styremedlemmer som ikke utfører sitt verv blir skiftet ut ved ekstraordinært årsmøte.


Styrets plikter?

Styret får i oppgave å lage ett oppsett hvor det presiseres hva som er styrets plikter til neste årsmøte.


Årsmøtet avsluttet kl. 2220


Karen-Anne Baartvedt
Sign.

Stein Olav Hogstad
Sign.  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post119