Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Protokoll årsmøte 2019

ReferaterOpprettet av Leder VFK 11 mars, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende år.

Kontingenten blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev / student.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.


Følgende er på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz ble enstemmig valgt.

Leif Halland ble enstemmig valgt.

Da Lars Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene. Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.

  • Kommentarer(0)